forebygskade.dk

Affaldsrum og affaldscontainere

Påsatte brande starter ofte ved, at der sættes ild til affald herunder gamle aviser.

For at forhindre påsatte brande i affalds- og containerrum skal det sikres, at de er aflåste, så uvedkommende ikke kan få adgang.

Overordnede regler

Affaldsrum skal indrettes med:

  • En dør der giver adgang til det fri
  • Loft og vægge der kan klare en brand i min. 60 minutter
  • Døre der er forsynet med en selvlukningsmekanisme/dørpumpe

Det anbefales, at affaldsrum og containerrum indeholder mindst 1. stk. ophængt håndildslukker eller vandslange tilsluttet vandforsyningen.

Affaldsskakte skal udføres, så de kan klare en brand i minimum 60 minutter.

Indkastlåger til affaldsskakte skal være udført af ikke brandbart materiale og være lukkede, aflåste og lufttætte.

Husk at sikre at der ikke forefindes oplag af affald foran hverken affaldsrum eller skakte.

Tjekliste
  • Affaldsrum skal altid holdes aflåst og fri for oplag
  • Kontrollér at døre til affaldsrummet kan lukkes og ikke holdes åben med kile eller lignende
  • Slukningsudstyr opsat i affaldsrum skal kontrolleres jævnligt og være klar til brug i tilfælde af brand
  • Afmærk affaldscontainerne i forhold til indhold, f.eks. køkkenaffald, papaffald el. lign.
  • Opsæt evt. præventiv belysning med bevægelsescensor
  • Kontrollér at alle indkastlåger i affaldsskakte er lukkede, aflåste og lufttætte