forebygskade.dk

Forebyg vandskader

Gode råd der minimerer risikoen vandskade

Hvis I har kælder og evt. tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader i fremtiden ved at følge rådene herunder. En autoriseret kloakmester skal udføre arbejdet, og installationerne skal være CE-mærket og godkendt til formålet.

I nogle tilfælde stiller forsikringsselskaberne krav om, at I skal benytte en eller flere af løsningerne, hvis I har haft vandskade efter skybrud, eller hvis I har forhøjet risiko for vandskade efter skybrud.
Det kan derfor være en god idé at undersøge dette inden arbejdet påbegyndes.

Få besked om skybrud og storm

Forsikringsvejret.dk er en gratis sms-service, der kan sende besked, hvis der er varslet storm eller skybrud i jeres område. Hvis der er skybrud på vej, kan I bruge rådene nedenfor til at sikre jer mod vandskader.

Undgå tilbageløb i kældre

I kan sikre gulvafløbene i kælderen mod tilbageløb i afløbssystemet og oversvømmelse af kælderen. Få en autoriseret kloakmester til at gøre en eller flere af følgende ting:

  • Luk gulvafløb af, hvis de ikke har nogen funktion. Dette er den billigste løsning.
  • Monter et højvandslukke i gulvafløb, på kloakledning eller i brønd. Et høj-vandslukke sørger for, at der ikke kan løbe vand tilbage gennem rørene.
  • Monter et tilbageløbsstop, der sørger for, at vand ikke kan trænge tilbage gennem rørene, når vandstanden i kloakken er for høj.
  • Etabler en pumpebrønd, der pumper afløbsvand væk.
Toilet i kælderen

Hvis der er toilet i kælderen, er det en god ide at sikre det mod tilbageløb i afløbssystemet og oversvømmelse af kælderen. Få en autoriseret kloakmester til at gøre en eller flere af følgende ting:

  • Afmonter toilettet og luk kloakken.
  • Monter et højvandslukke med alarm.
  • Etabler en pumpebrønd.
Husk vedligeholdelse

Får I installeret en af følgende sikringer, bør I få en autoriseret kloakmester til at tilse dem mindst en gang om året:

  • Højvandslukke på kloakledning.
  • Højvandslukke i brønd.
  • Tilbageløbsstop.
  • Pumpebrønd.

Sådan kan I forebygge vandskader yderligere

Hvis der er varslet skybrud eller kraftigt regnvejr i dit område, så hæv ting i kælderen op fra gulvet og fjern gulvtæpper, så de ikke bliver skadet, hvis I får en oversvømmelse. Sørg for, at der er opsyn, hvis der er varslet skybrud.

Forebyg skader på længere sigt
  • Sørg for at sikre mod tilbageløb i dræn fra kølesystemer – fx i serverrum eller i forbindelse med aircondition.
  • Sørg for, at terrænet falder væk fra huset. Så undgår I, at vandet samler sig op ad fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i bygningen.
  • Undgå for mange befæstede arealer, indkørsler og lignende. Etabler evt. køreveje med græsarmering, så vandet kan sive ned.
  • Det kan være en god løsning at etablere faskiner eller regnvandstønder til at bortlede eller opsamle regnvand fra tag og terrasse, så nedbøren ikke belaster det offentlige kloaksystem.
  • Rens tagrender, afløb og brønde, så vandet kan strømme uhindret gennem afvandingssystemerne.
  • Reparer revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vand ikke kan trænge ind i bygningen.
  • Sørg for ved nybyggeri at projektere med tilstrækkelig højt gulvniveau.
Bygninger med krybekælder
  • Kontroller, at ventilationsristene ikke sidder så langt nede, at der er risiko for, at der løber vand ind i krybekælderen. Hvis ristene er placeret langt nede, bør I ændre ventilationen af krybekælderen.
  • Efter kraftigt regnvejr eller skybrud er det en god ide at undersøge, om der eventuelt er trængt vand ind i krybekælderen.
  • Brug ikke krybekælderen til opbevaring.
Bygninger med kælder
  • I kan som tidligere nævnt lukke gulvafløb af, hvis de ikke har nogen funktion, eller I kan få monteret et højvandslukke. Få en autoriseret kloakmester til at gennemgå jeres kloaksystem og vejlede om, hvordan problemerne kan løses. Det er også en autoriseret kloakmester, der skal udføre arbejdet.
  • Hvis der er risiko for vandskader, så undlad at bruge fugtsugende materialer i kælderen. Brug ikke trægulve, men flisegulve. Beklæd ikke vægge med fugtsugende materialer, men mal dem med en egnet maling. Brug i det hele taget bygningsdele, der kan tåle vand.
Beskyt løsøre
  • Undgå at placere kritiske tekniske installationer som fx eltavler og servere i kælderen.
  • Varer, emballage, kontorartikler og elektronisk kontorinventar skal hæves mindst 40 cm over gulvet ved hjælp af materiale, der ikke er fugtsugende.
    Det samme anbefaler vi også, at I gør med andre ting i kælderen.
  • Hvis I ikke har et højvandslukke eller andre sikringer, så sæt ikke noget i en kælder, hvor der er risiko for oversvømmelse eller tilbageløb fra kloakken.
  • Selv om I har sikret kælderen, er det en god ide at lade være med at sætte værdifulde ting i den.
  • Undlad at benytte kælderen til midlertidig opbevaring – hvis I fx er ved at renovere stueetagen.

Vedligeholdelse af jeres kloaksystem

Som ejer af en bygning er alle kloakledninger på grunden virksomhedens ejendom.
Det er virksomhedens ansvar at holde kloaksystemerne i orden og spule og reparere kloakledningerne, når der opstår fejl.

Selv om jeres kloak fungerer, kræver den alligevel jævnlig vedligeholdelse.

Her er et par gode råd
  • Rens alle vandlåse og gulvafløb jævnligt.
  • Tilse og rens pumper, højvandslukke, mv. mindst en gang om året.
  • Rens tagrender hvert år efter løvfald.
  • Rens sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året.
  • Løft en gang imellem dækslet på din rensebrønd, og se, om der er begyndende tilstopning.
  • Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.
Gode råd om flade tage
  • Er der ført nedløbsrør ind gennem bygningen, så undersøg, om de er dimensioneret til nedbørsmængder som dem, vi så i sommeren 2011.
  • Arranger systematisk og planmæssig rensning af tagbrønde og vedlige­holdelse af tagrender og nedløbsrør.
  • Sørg for, at der er etableret overløb, som sikrer, at vandet kan komme væk, hvis de regulære tagnedløb alligevel stopper til.

Det offentlige kloaksystem

Det er kommunens ansvar at vedligeholde det offentlige kloaksystem og sørge for effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra bygninger.