forebygskade.dk

Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA)

– Et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) sikrer en meget tidlig varsling af en opstået brand.

Overførsel til redningsberedskabet

Den store fordel ved automatisk brandalarmering er, at alarmen overføres automatisk og direkte til redningsbe­redskabet. Det sikrer en meget hurtig udrykning og forøger i høj grad beredskabets muligheder for at bekæmpe branden.

Overvågning når virksomheden er lukket

Mange brande opstår, når virksomhederne er lukkede – eller i områder, som ikke er bemandede.

ABA-anlægget sikrer, at en brand opdages – også når der ikke er personale til stede. Herved reduceres risikoen for storskader med lange driftsstop til følge.

Varsling af personale

ABA-anlægget kan også tilkobles lydgivere, der automatisk vil varsle personalet i en bygning om faren og mu­liggøre en tidlig og effektiv evakuering af bygningen.

Krav til ABA-anlæg (udførelse, kontrol og vedligeholdelse)

Anlæg skal udføres, kontrolleres og vedligeholdes efter Dansk Brandteknisk Instituts bestemmelser for ABA-anlæg – DBI Retningslinie 232 Automatiske Brandalarmanlæg. Andre anerkendte udenlandske standarder kan også anvendes.

Et ABA-anlæg kræver løbende vedligeholdelse og eftersyn for at opretholde det ønskede sikkerhedsniveau.

Hvis anlægget misligholdes, er der risiko for fejlalarmer, som er til stor gene for redningsberedskaberne. Des­uden medfører det ofte en opkrævning fra redningsberedskabet på grund af fejludrykning.

Ekstra gevinst ved ABA-anlæg

Muligheden for tidligt at opdage og begrænse en brand øges væsentligt ved tilstedeværelsen af et forskrifts­mæssigt og korrekt vedligeholdt ABA-anlæg. Dette medfører reduktion af prisen på brandforsikringen.

Forsikringsbranchen har udviklet et gratis web-værktøj Brandtabsberegneren. Programmet beregner forven­tede skadestørrelser med og uden sikringsanlæg og kan anvendes til illustration af ABA-anlæggets skadebe­grænsende effekt.