forebygskade.dk

Flugtveje

Hvis en brand først sker, så er det vigtigt, at ejendommens beboere kan få uhindret adgang til det fri via flugtvej(e).

Overordnede regler

Bygningsreglementet stiller krav om, at alle beboelsesejendomme skal være udstyret med flugtveje og redningsåbninger i tilfælde af brand.
I beboelsesejendomme skal der fra hver lejlighed være uhindret adgang til det fri via en flugtvej.

Ældre ejendomme, hvor hovedtrappen er opført i træ, udgør en stor brandrisiko, derfor skal der være en ekstra flugtvej i form af f.eks. en køkkentrappe.

Alle flugtveje (hovedtrappe og evt. køkkentrappe) skal være fri for enhver form for oplag, der kan hindre flugtvejen.

I vinterperioden skal udvendige flugtveje samtidig holdes fri for evt. is og sne og være tilstrækkelig oplyst i tilfælde af evakuering

Tjekliste
  • Flugtveje skal være lette at identificere, nå og anvende.
  • Kontrollér at alle flugtveje er monteret med synlige flugtvejsskilte – især flugtveje som ikke benyttes til dagligt.
  • Flugtveje må ikke være blokeret af oplag, parkerede motorkøretøjer, buske og lignende.
  • Flugtvejsdøre og redningsåbninger skal kunne åbnes på en nem og sikker måde uden brug af nøgle.
  • Branddøre skal kunne lukke helt i og have installeret en selvlukningsmekanisme/dørpumpe.
  • Kontrollér i vinterperioden at udvendige flugtveje er oplyst og friholdt for sne og is.
  • Kontrollér at eventuelle vinduer og ventilationsåbninger placeret i ejendommens trappeopgange kan åbnes, så der kan ske udluftning i tilfælde af brand.