forebygskade.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser kan minimere erstatningsansvaret

Virksomheders samhandel kan til tider skabe uoverensstemmelser virksomhederne imellem. Købeloven regule­rer som udgangspunkt disse uoverensstemmelser, men for en virksomhed kan det endvidere være en fordel at anvende salgs- og leveringsbetingelser, der stiller virksomheden bedre end købeloven. Salgs- og leveringsbetin­gelserne vil blandt andet kunne regulere konsekvenserne ved forsinkelse, muligheden for at anvende afhjælp­ning i stedet for omlevering, i hvilket omfang virksomheden kan blive gjort erstatningsansvarlig mv.

Mødes en virksomhed med et erstatningskrav, vil dette ofte være dækket af virksomhedens erhvervs- og pro­duktansvarsforsikring. Man skal dog være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker driftstab, tidstab, avan­cetab og lignende indirekte tab. Derfor er det meget vigtigt, at salgs- og leveringsbetingelserne tager højde for modpartens indirekte tab, da disse tab kan være meget høje og næsten umulige at vurdere, inden handlen indgås.

Selvom en virksomhed anvender salgs- og leveringsbetingelser, der fraskriver sig ansvaret for driftstab, tids­tab, avancetab og lignende tab, vil denne alligevel kunne risikere at blive gjort ansvarlig for disse indirekte tab. Salgs- og leveringsbetingelserne kan blive tilsidesat af en domstol, fordi disse anses for at være for restriktive i forhold til virksomhedens samhandelspart. Ligeledes kan en domstol vurdere, at salgs- og leveringsbetingel­serne ikke er gyldigt vedtaget mellem parterne og dermed ikke er gældende for aftalen. Det kan fx forekomme, hvis ikke salgs- og leveringsbetingelserne tydeligt nok er blevet fremhævet ved aftaleindgåelsen. I disse tilfælde vil virksomheden alligevel kunne blive gjort erstatningsansvarlig for samhandelspartens driftstab, avancetab mv., hvilket kan være meget byrdefuldt og i værste tilfælde medføre, at virksomheden går konkurs.

Forholdsregler

Hvis virksomheden på nuværende tidspunkt ikke anvender salgs- og leveringsbetingelser, bør dette tages op til overvejelse. Indenfor visse brancher er der af brancheorganisationerne udarbejdet standard salgs- og leveringsbetingelser, som tager højde for de aspekter, der er specielle indenfor den konkrete branche. Hvis man er i tvivl, om der findes sådanne standardbetingelser indenfor ens branche, kan man kontakte sin brancheorga­nisation og forhøre sig der.

Alternativt kan virksomheden vælge selv at udforme deres egne salgs- og leveringsbetingelser, således at disse er afstemt i forhold til virksomhedens egne ønsker og krav. Her kan det anbefales at få en advokat til at hjælpe med udformningen, således at man sikrer sig, at salgs- og leveringsbetingelserne er i overensstemmelse med lovgivningen, retspraksis og brancheregulativer mv.

Anbefalinger

Anvender jeres virksomhed salgs- og leveringsbetingelser, bør disse indsendes til forsikringsselskabet til godkendelse allerede i forbindelse med, at forsikringsselskabet afgiver forsikringstilbuddet til jer.

Betingelserne for at salgs- og leveringsbetingelserne kan godkendes af forsikringsselskabet, er blandt andet, at pro­duktansvaret er reguleret, hvilket vil sige, at virksomheden har taget stilling til, i hvilket omfang denne kan blive gjort erstatningsansvarlig for produktansvar, herunder en ansvarsfraskrivelse for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

Godkendes virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser af forsikringsselskabet og er disse tillige gyldigt vedtaget parterne imellem, kan det medføre, at virksomheden alligevel opnår forsikringsdækning for driftstab, tidstab, avancetab og lignende tab, selvom deres salgs- og leveringsbetingelser tilsidesættes af en domstol.