forebygskade.dk

Opbevaring af olie og kemikalier

Vejledning om opbevaring olier og kemikalier

Indledning

En efterfølgende oprydning er ofte dyr og tidskrævende.

Vejledningen, der både omhandler råvarer og affald, giver anvisning på, hvordan olier og kemikalier  skal opbevares på virksomheder.

Vejledningen er udarbejdet for at undgå, at der sker en forurening af jord, grundvand og  loaksystemet ved f.eks.:

 • Omhældning af olier og kemikalier.
 • Håndtering af olie- og kemikalieaffald.
 • Tæring af beholdere under opbevaring.
 • Påkørsel, stød så emballagen beskadiges.

Husk det er den, der opbevarer olier og kemikalier, der er økonomisk ansvarlig for en eventuel oprydning.

Kommunerne skal efter Miljøbeskyttelsesloven, ved tilsyn på virksomhederne, sikre sig, at opbevaringen er korrekt.

Virksomhederne, Kommunerne og forsikringsselskaberne har en fælles interesse i at sikre sig mod  forurening af jord, grundvand og kloaksystem.

Det er vigtigt, at denne vejledning bruges af medarbejderne i det daglige arbejde.

Det kan være en god ide at udpege en person, som i det daglige tager sig af olier og kemikalier.

Opbevaring

Anbefaling

Det er vigtigt at opbevare olier og kemikalier og olie- og kemikalieaffald rigtigt.

Følgende anbefales:

 • Beholderne skal være tætte og beregnet til formålet
 • Beholderne skal mærkes tydeligt med angivelse af indhold
 • Opbevar beholderne aflåst, så uvedkommende ikke har adgang
 • Beholderne skal stå, så råvarerne og affaldet kan opsamles efter et uheld


Indendørs opbevaring

Gulvet skal være tæt – f.eks. betongulv.
Ved spild eller uheld må olier og kemikalier ikke kunne løbe i kloaksystemet.

Udendørs opbevaring (Overdækket plads)

Pladsen skal være overdækket og i øvrigt sikres mod tilledning af regn- og overfladevand. Pladsens bund skal være tæt, f.eks. af beton, og uden afløb.
Pladsen skal være indrettet, så indholdet i den største beholder kan tilbageholdes. Dette kan gøres på følgende måder:

 • Med opkant langs randen af pladsen
 • Med opsamlingsbeholder under stabil rist


Udendørs opbevaring (Containere)

Containere specielt indrettet til opbevaring af olier og kemikalier kan anvendes. Kravene til dem er, at der kan tilbageholdes et spild på mindst 200 liter.
Dette kan ske ved at lave en kant langs containerens åbninger eller en  opsamlingsbeholder under bunden af containeren.

Udendørs opbevaring (Lukket skur)

Skure af træ eller metal kan anvendes.
Bunden skal udformes på samme måde, som beskrevet under overdækket plads.

Brand og risikoforhold

Oplag af brandfarlige væsker skal overholde bestemmelserne i beredskabslovgivningen (tekniske forskrifter for brandfarlige væsker) og godkendes af kommunens Beredskabschef (Teknisk Forvaltning).

Giftige stoffer skal mærkes tydeligt med giftmærke og oplagres i et særskilt aflåst rum.

Særligt store oplag af brandfarlige eller giftige stoffer er underlagt særlige risikobestemmelser, der er beskrevet i Miljøministeriets risikobekendtgørelse.

Olie- og kemikalieaffald

Regulativ

Opbevaring, anmeldelse og aflevering skal ske i overensstemmelse med kommunes regulativ for indsamling og aflevering af farligt affald (olie- og kemikalieaffald).

Anmeldepligt

Virksomheder, der har olie- og kemikalieaffald, skal anmelde dette til kommunen, Teknisk Forvaltning.
Skemaer til brug ved anmeldelse kan fås hos Teknisk Forvaltning.

Aflevering

Som hovedregel skal alt olie- og kemikalieaffald afleveres til kommunens “Modtagestation”

Indsamlingsordning

I visse kommuner findes der en speciel indsamlings-/afleveringsordning for virksomheder, som har op til 50 – 200 kg olie- og kemikalieaffald om året.
Tilmelding skal ske til kommunen.

Olie- og benzinudskillere

Olie- og benzinudskillere

Olie- og benzinudskillere med tilhørende sand-/slamfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang pr. år.
Tømning skal ske på foranledning af kommunen.

Motorrens o. lign. nedsætter udskillerens effekt kraftigt og må derfor ikke ledes til olie- og benzinudskilleren.

Farligt affald må under ingen omstændigheder hældes i kloakken, selvom denne er monteret med en udskiller.
Udskillere er kun en sikkerhedsforanstaltning.

Bekæmpelsesmidler

Opbevaring

“Giftige” og “Meget giftige” midler skal altid opbevares under lås, det vil sige i et rum eller skab, der er aflåst.

Aflevering

Følgende former for affald skal altid afleveres til kommunens modtagestation:

 • Rester af bekæmpelsesmidler
 • Emballage fra “Meget giftige” midler
 • Emballage fra “Giftige” midler
 • Emballage, der ikke kan rengøres med vand.


Afbrænding

Det er ikke tilladt at afbrænde nogen form for emballage fra bekæmpelsesmidler, uanset om det er tilladt ifølge etiketten.

Uheld og forurening

Akut forurening

Akut forurening er f.eks. spild på terræn eller til kloak.

Anmeldelse

Enhver, der forårsager eller konstaterer akut forurening med olier eller kemikalier, skal straks anmelde det til: Alarmcentralen – 112
På alle hverdage kontaktes desuden kommunen, Teknisk Forvaltning.

Ved udslip af miljøskadelige stoffer til jord eller vand

 • Afbryd udstrømningen (pumpe, lukkeventil, rejs væltet kar op, osv.)
 • Alarmer – tryk 112. Andre kan sideløbende foretage følgende:
 • Bloker afløb (kloak/gulvafløb)
 • Afspær for videre udstrømning til jord/vand (jordvold, sandsæk osv.)
 • Opsaml spild