forebygskade.dk

Pejling af oliestandere

Har din virksomhed en olietank på 6000 l eller mere, har du pligt til at kontrollere forbruget og beholdningen mindst en gang om ugen – det står i olietankbekendtgørelsen. Og det er samtidig en rigtig god idé.

Ved at pejle, hvor meget olie der er i tanken og føre et beholdningsregnskab, har du mulighed for at opdage en eventuel utæthed, inden det går rigtig galt.

Før beholdningsregnskab

For at have styr på såvel forbrug som beholdning anbefaler vi, at du udarbejder et beholdningsregnskab. Regn­skabet er forskelligt afhængigt af, om tanken er forsynet med forbrugsmåler eller ej.

Det anbefales, at der installerer en måler til registrering af forbruget. Typen af måler afhænger af anlæggets art.


Ser beholdningsregnskabet forkert ud?

Så bør du gøre følgende:

  1. Foretag en ekstra pejling.
  2. Tjek tallene igen (er alle leveringer noteret? Er omregningstabellen aflæst rigtigt?)
  3. Undersøg tank og rørsystem
  4. Ved påmonteret stander kontrolleres standerens indvendige dele for synlige tegn på utætheder.
  5. Få evt. udført en tæthedstest af tank og rørføring.


Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for pejling af olietanke i olietankbekendtgørelsen og jordforureningsloven.

Oliespild

Undgå miljøskader

Der er blevet skabt en meget høj bevidsthed vedrørende miljøskader i alle kommuner. Konsekvensen heraf er, at mange virksomheder er blevet påført meget store omkostninger til fjernelse af jord og anden form for oprensning, hvor der har været uheld med nedsivning til følge.


Mulighed for opsamling af spild

Spild af dieselolie ved tankning kan forårsage forurening.
Derfor skal tankanlæg til dieselolie placeres på fast og tæt belægning og gerne under tag. Dermed kan eventu­elt spild opsamles.

 

Olie- og benzinudskillere

Påfyldning af køretøjer skal foregå inden for konturen af den tætte belægning med afløb til benzin- og olieud­skiller.
Olie og benzinudskillere med tilhørende sand /slamfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang pr, år.

Motorrens og lignende nedsætter udskillerens effekt kraftigt og må derfor ikke ledes til olie og benzinudskil­leren.

Olie og farligt affald må under ingen omstændigheder hældes i kloakken, selvom denne er monteret med en udskiller.
Udskillere er kun en sikkerhedsforanstaltning.


Olieseparation

Olie er uønsket i spildevand. Rent vand og ren olie kan ikke blandes. Når man ryster de to stoffer sammen, vil olien efter kort tids stilstand flyde ovenpå. En olieudskiller har til formål at lade olien stige til overfladen, før vandet ledes ud i bunden. Olien kan derefter blive opsamlet og bortskaffet.

Hvis blandingen tilsættes sæbelignende stoffer (går under navnene overfladeaktive stoffer, tensider, detergen­ter eller emulgatorer), kan adskillelsen forsinkes eller i nogle tilfælde forhindres. Olieudskillerens effektivitet kan altså blive nedsat i større eller mindre grad af overfladeaktive stoffer.