forebygskade.dk

Branddøre og brandsektionering

– Hold brandskaden inde, der hvor branden opstod.

Brandsektionering

En god brandmæssig opdeling af en virksomhed kan udgøre forskellen mellem et stort problem og en kata­strofe i forbindelse med en brand. Det er god brandforebyggelse at adskille områder med forskellige funktioner med brandvægge – fx administration, produktion og lager – samt at frasektionere farlige oplag og processer. Det er desuden hensigtsmæssigt at frasektionere vitale funktioner såsom serverrum, modellagre og formlagre.

Branddøre

Branddøre indgår som en meget vigtig del af den brandmæssige opdeling af bygninger. Dørene skal – ligesom væggene – kunne tilbageholde udbredelsen af en brand i et antal minutter – 30, 60 eller måske 120 minutter.

For at en branddør kan virke, er der en væsentlig forudsætning: At den er lukket, når det brænder. I alt for man­ge tilfælde er vedligeholdelsen af branddørene mangelfuld. Måske er branddørene blokeret af kiler eller andet oplag, som betyder, at døren står åben, når det brænder. Herved sker der en unødvendigt stor udbredelse af ild og røg, og samtidig sker der en væsentlig forringelse af brandvæsenets muligheder for at slukke ilden.

Røgen giver også skader

Også i tilfælde af mindre brande kan branddøre gøre en stor forskel. Selv en lille brand kan udvikle store mæng­der røg, og røg kan gøre stor skade. I mange tilfælde vil røgen fra en brand være stærkt korrosiv. Det medfører syreangreb på metaloverflader. Skaderne herfra kan være meget alvorlige og medføre lange produktionsstop. Branddøren standser røgens udbredelse.

Anbefaling

Det anbefales, at virksomheder i den daglige drift har fokus på vedligeholdelse af brandsektionering. Særligt anbefales det at branddøre, der ikke holdes lukkede, udstyres med et ABDL-anlæg (Automatisk Brand­Dørs Lukning). Det betyder, at døren holdes åben af en magnet i normal drift, men at den lukkes automatisk i tilfælde af røgudvikling i lokalerne. Det virker meget bedre end de døre, som baserer sig på, at et smelteled først skal smelte, før døren lukker.