forebygskade.dk

Brandfarlige væsker

– Pas på medarbejderne og virksomheden. Kend myndighedernes krav

Brandfarlig væske

En brandfarlig væske er en væske med et flammepunkt på højst 100 ºC. En væskes flammepunkt er den tem­peratur, hvor væsken begynder at afgive brand- og eksplosionsfarlige dampe. Væskerne opdeles i følgende tre klasser efter deres flammepunkt. Klasse I: Under 21 C. Klasse II: mellem 21 og 55 C. Klasse III: over 55 C.

Omkring oplag og anvendelse af brandfarlige væsker er der nogle myndighedskrav, som skal overholdes. Gene­relt gælder, at jo lavere flammepunktet des større er kravene til sikring. Se nærmere herom i Tekniske forskrif­ter for Brandfarlige væsker på www.retsinformation.dk og find yderligere information om oplagsenheder omfattet af beredskabsloven  på beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Risikoen

Ved arbejde med eller oplag af brandfarlige væsker opstår der nemt risiko for brand.

  • Væsker af Klasse I og Klasse II antændes let af fx el-materiel, tobak og gnister fra varmt arbejde
  • Ved opvarmningsprocesser og varme overflader er der risiko for antændelse af alle tre klasser af brand-farlige væsker
Forebyggelse
  • Hold væskerne skarpt adskilt fra antændelseskilder.
  • Begræns mængden af brandfarlige væsker på arbejdsstedet.
  • Opbevar større oplag af brandfarlige væsker i en separat brandsektion, hvorfra der er direkte udgang til det fri.
  • Sørg for effektiv ventilation omkring brandfarlige væsker.

På steder, hvor der anvendes brandfarlige væsker, anbefales det at installere et detektionsanlæg for brandfar­lige dampe. Et sådant anlæg kan fx alarmere, styre ventilationen, lukke branddøre og aktivere slukningsanlæg.

Forsikringsforhold

I mange forsikringspolicer indgår bestemmelser om oplag af brandfarlige væsker. Det er vigtigt at være op­mærksom på sådanne bestemmelser, idet overtrædelse kan medføre begrænsning i erstatningsudbetalingen.