forebygskade.dk

Punkt- og rumslukning

– Brandsikring af særligt kritiske områder, anlæg eller maskiner

Hvis der er områder, lokaler, anlæg eller maskiner i virksomheden, som er særligt kritiske for produktionen eller i høj grad bidrager til brandrisikoen, så kan et punkt- eller rumslukningsanlæg være en god løsning.

Hvad og hvordan

Princippet for rumslukning er at reducere iltkoncentrationen i rummet og derved kvæle branden. Den reduce­rede iltkoncentration skal opretholdes i typisk 15 minutter.

Punktslukningsanlæg fungerer ved en ”lokal overdosis” af slukningsmiddel til reduktion af iltkoncentrationen omkring brandstedet, hvorved branden slukkes.

Detektion og slukning

Punkt- og rumslukningsanlæg består af systemer, som detekterer brandrøg i omgivelserne, og i tilfælde heraf starter en slukning af branden med inaktive luftarter fra trykflasker.

De inaktive luftarter er typisk kuldioxid, kvælstof, argon eller blandinger af disse. Inergen® og Argonite® er de mest udbredte i Danmark.

Gevinst ved punkt- og rumslukning

Via punkt- og rumslukning er det muligt at optimere udgifterne til brandsikring, idet man kun sikrer de mest vitale og farlige områder i virksomheden.

Forsikringsbranchen har udviklet et gratis web-værktøj Brandtabsberegneren. Programmet beregner forven­tede skadestørrelser med og uden sikringsanlæg og kan anvendes til illustration af et rumslukningsanlægs skadebe­grænsende effekt.

Risiko ved overtryk

Når slukningsanlæg med luftarter under tryk aktiveres i et lokale, kan der opstå et alvorligt overtryk.
Der findes eksempler på, at vinduer er blæst ud, og skillevægge er væltede og sågar at serveranlæg er sat ud af drift.

Derfor skal der være opmærksomhed på behovet for etablering af trykaflastning i forbindelse med installation af punkt- og rumslukningsanlæg.