forebygskade.dk

Sprinkling

– Konstant overvågning og hurtig slukningsindsats

Når en brand er opstået, gælder det om at få den slukket eller begrænset hurtigst muligt. Det kan dog være vanskeligt, hvis branden opstår, når virksomheden er lukket, eller hvis den opstår på steder i virksomheden, hvor der ikke er personale.
Det kan også være, at branden opstår på steder, hvor slukning med almindeligt håndslukningsudstyr ikke er muligt.

Gevinst ved sprinkling

Ved installation af automatisk sprinkleranlæg opnås en konstant beskyttelse af virksomheden, således at et brandtilløb hurtigt vil medføre udløsning af sprinkleranlægget med stærkt reduceret skade til følge. Risikoen for storskader bliver derved væsentligt reduceret.
Tilstedeværelsen af forskriftsmæssigt og korrekt vedligeholdt sprinkleranlæg vil endvidere medføre væsentlig reduktion af prisen på brandforsikringen.

Forsikringsbranchen har udviklet et gratis web-værktøj Brandtabsberegneren. Programmet beregner forven­tede skadestørrelser med og uden sikringsanlæg og kan anvendes til illustration af sprinkleranlægs skadebe­grænsende effekt.

Myndighedskrav

Ifølge Bygningsreglement 2008 skal industri og lagerbygninger på mere end 5.000 m2 forsynes med auto­matisk sprinkleranlæg. Hvis der er høj brandlast i lokalerne, er grænsen dog 2.000 m2. Der er særlige krav i forbindelse med højlagre.

For brandfarlige virksomheder gælder særlige regler, der benævnes ”Tekniske forskrifter” for den aktuelle virk­somhedstype.
Her er arealgrænserne for krav om sprinkling normalt 2.000 m2 – dog højest 1.000 m2 ved større oplag og anvendelse af brandfarlige væsker.

Krav til sprinkleranlæg

Anlæg skal udføres, kontrolleres og vedligeholdes efter Dansk Brandteknisk Instituts bestemmelser for Auto­matiske sprinkleranlæg – DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg. Andre anerkendte udenlandske standar­der kan også anvendes.

Sprinkleranlæg skal altid udføres med alarmoverførsel til redningsberedskabet.